ඔබගේ නව විදේශ ගමන් බලපත්‍ර "කුරියර්" සේවාව මගින් ලබාගැනීමට අයදුම් කිරීම.

கூரியர் வழி பொதியனுப்பு மூலம் உங்கள் புதிய கடவுச்சீட்டை பெறுதல்

ඔබගේ නව විදේශ ගමන් බලපත්‍ර "කුරියර්" සේවාව මගින් ලබාගැනීමට අයදුම් කිරීම.

1.දුරකතන අංකය පැහැදිලිව සදහන් කල යුතුය.

2. "CAP" සංකේතය නිවැරදිව සටහන් කරන්න.

3. චිතපෝනයේ ඇති (DOOR BELL)  (ඔබගේ නම නොවිය හැක) සහ අංකය සදහන්   කරන්න.

4. ඔබගේ නම නිවැරදිව ලියන්න

5.නිවැරදි ලිපිනය සදහන් කරන්න.

සැලකිය යුතුය

"කුරියර්" සේවාව මගින් ලියවිලි ලබා ගැනීමට අයදුම්පත තානාපති කාර්යාලයට භාරදුන් පසු ඔබගේ ලිපිනය වෙනස් කිරීමක් කරන්නේනම් "කුරියර්" සේවාව මගින් ලියවිලි ලබාගන්නා අවස්ථාවේදී වැඩිපුර ගෙවීමක් කිරීමට සිදුවේ. එසේම කුරියර් ආයතනය විසින් දන්වනු ලබන ඔවුන්ගේ ලගම පිහිටි ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයට ගොස් අමතර මුදල ගෙවා ලියවිලි ලබා ගැනීමට සිදුවේ. තවද දුරකථනයට ප්‍රතිචාර නොදැක්වීම නිසා තානාපති කාර්යාලය වෙත ආපසු එවනු ලැබුවහොත් ඔබ පුද්ගලිකවම පැමිණ එම ලියවිලි හෝ ගමන් බලපත්‍ර ලබාගත යුතුය.

එබදු වැරදි නිසා සිදුවන ප්‍රමාදයන් හෝ ලියවිලි අස්ථාන ගතවීම පිළිබදව තානාපති කර්යාලයට වගකීමක් නැත. එබැවින් මෙම ආකෘතිය නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලෙස හා සම්පූර්ණ කිරීමේදී ඉංග්‍රීසි කැපිටල් අකුරු පමණක් භාවිතා කරන ලෙසත් දුරකථනයට ප්‍රතිචාර දක්වන ලෙසත් දන්වා සිටිමු.

கூரியர் வழி பொதியனுப்பு மூலம் உங்கள் புதிய கடவுச்சீட்டை பெறுதல்

1. தொலைபேசி எண்ணை தெளிவாகக் குறிப்பிட வேண்டும்.

2. "CAP" எண்ணை  சரியாக பதிவு செய்யுங்கள்.

3. கதவு  எண்ணைக் (உங்கள் பெயராக இல்லாமல் இருக்கலாம்)  எண்ணைக் குறிப்பிடவும்.

4. உங்கள் பெயரை சரியாக எழுதுங்கள்

5. சரியான முகவரியைக் குறிப்பிடவும்.

கவனிக்கப்படவேண்டும்

விண்ணப்பத்தை தூதரகத்திற்கு சமர்ப்பித்த பிறகு உங்கள் முகவரியை மாற்றினால், கூரியர் ஆவணங்களைப் பெறும்போது நீங்கள் அதிக கட்டணம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். மேலும், அவர்கள் கூரியர் நிறுவனத்தால் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள அருகிலுள்ள பிராந்திய அலுவலகத்திற்குச் சென்று ஆவணங்களைப் பெற வேண்டும். மேலும், தொலைபேசி தகவலுக்கு  பதிலளிக்க தவறியதன் காரணமாக கூரியர் நிறுவனத்தால் தங்கள் கடவுச்சீட்டு தூதரகத்திற்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டால், நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் வந்து ஆவணங்கள் அல்லது கடவுச்சீட்டை  பெற வேண்டும்.

அத்தகைய தாமதங்கள் அல்லது ஆவணங்களை தவறிப்போகுதல் தொடா்பாக  தூதரகம் பொறுப்பல்ல. எனவே, படிவத்தை சரியாக பூர்த்தி செய்து ஆங்கில மூலதன எழுத்துக்களை மட்டுமே பயன்படுத்துமாறும், தொலைபேசி தகவலுக்கு பதிலளிக்குமாறும்  உங்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறோம்.
 

Courier Form
Charges/ Bank Detals

Embassy of Sri Lanka  - Via Adige, 2 - 00198 Rome - Tel. 06 8840801 © 2023 by www.sitiwebscontati.com. All rights reserved