ඔබගේ නව විදේශ ගමන් බලපත්‍ර "කුරියර්" සේවාව මගින් ලබාගැනීමට අයදුම් කිරීම.

ඔබගේ නව විදේශ ගමන් බලපත්‍ර "කුරියර්" සේවාව මගින් ලබාගැනීමට අයදුම් කිරීම.

 

1.දුරකතන අංකය පැහැදිලිව සදහන් කල යුතුය.

2. "CAP" සංකේතය නිවැරදිව සටහන් කරන්න.

3. චිතපෝනයේ ඇති (DOOR BELL)  (ඔබගේ නම නොවිය හැක) සහ අංකය සදහන්   කරන්න.

4. ඔබගේ නම නිවැරදිව ලියන්න

5.නිවැරදි ලිපිනය සදහන් කරන්න.

 

සැලකිය යුතුය

"කුරියර්" සේවාව මගින් ලියවිලි ලබා ගැනීමට අයදුම්පත තානාපති කාර්යාලයට භාරදුන් පසු ඔබගේ ලිපිනය වෙනස් කිරීමක් කරන්නේනම් "කුරියර්" සේවාව මගින් ලියවිලි ලබාගන්නා අවස්ථාවේදී වැඩිපුර ගෙවීමක් කිරීමට සිදුවේ. එසේම කුරියර් ආයතනය විසින් දන්වනු ලබන ඔවුන්ගේ ලගම පිහිටි ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයට ගොස් අමතර මුදල ගෙවා ලියවිලි ලබා ගැනීමට සිදුවේ. තවද දුරකථනයට ප්‍රතිචාර නොදැක්වීම නිසා තානාපති කාර්යාලය වෙත ආපසු එවනු ලැබුවහොත් ඔබ පුද්ගලිකවම පැමිණ එම ලියවිලි හෝ ගමන් බලපත්‍ර ලබාගත යුතුය.

 

එබදු වැරදි නිසා සිදුවන ප්‍රමාදයන් හෝ ලියවිලි අස්ථාන ගතවීම පිළිබදව තානාපති කර්යාලයට වගකීමක් නැත. එබැවින් මෙම ආකෘතිය නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලෙස හා සම්පූර්ණ කිරීමේදී ඉංග්‍රීසි කැපිටල් අකුරු පමණක් භාවිතා කරන ලෙසත් දුරකථනයට ප්‍රතිචාර දක්වන ලෙසත් දන්වා සිටිමු.

Courier Form
Charges / Bank Detals

Embassy of Sri Lanka  - Via Adige, 2 - 00198 Rome - Tel. 06 8840801 © 2023 by www.sitiwebscontati.com. All rights reserved