மொழிபெயர்ப்பு தேவைகள்

தமிழில், சிங்களத்தில் /ஆங்கிலத்தில் உள்ள  மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட வேண்டிய ஆவணங்களின்  மூலப்பிரதி இலங்கை வெளிநாட்டு  அலுவல்கள் அமைச்சின்,  கொன்சுயுலர் பிரிவினால் அத்தாட்சிப்படுத்தப்பட்டு ஒரு வருடத்திற்கு ​மேற்பட்டிருத்தலாகாது

 

மூலப்பிரதி தமிழில்/சிங்களத்தில் காணப்படுமாயின் அவற்றின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பும் இலங்கை வெளிநாட்டு  அலுவல்கள் அமைச்சின்,கொன்சுயுலர் பிரிவினால் அத்தாட்சிப்-படுத்தப்பட்டு  ஒரு வருடத்திற்கு ​மேற்பட்டிருத்தலாகாது

 

மொழிபெயர்ப்பு தேவைக்கான விண்ணப்ப படிவம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு ​ தமிழில் ,சிங்களத்தில் ,ஆங்கிலத்தில் உள்ள  மூலப்பிரதி / ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பு என்பன நிழற்பட பிரதி சகிதம் சமர்ப்பிப்படவேண்டும்  

 

மொழிபெயர்ப்பு தேவை இத்தாலியில் வழங்கப்பட்ட ஆவணங்களாக இருக்குமிடத்து, அவை (PREFECTTURA)/ (PROCURA) என்பவற்றில் சான்றுபடுத்தப்பட்டிருத்தல் வேண்டும்

 

விண்ணப்பதாரியின் பின்ரும் ஆவணங்களின் நிழற்பட பிரதிகள் அவற்றின் மூலப்பிரதி சகிதம் சமர்ப்பிக்கப்படவேண்டும்

1. கடவுச்சீட்டு

2. இத்தாலியில் தங்கி இருப்பதற்கான அனுமதி பத்திரம் (Soggiorno)

 

(மூலப்பிரதிகள் யாவும் பரீட்சிக்கப்பட்ட பின் மீண்டும் ஒப்டைக்கப்படும்)

Embassy of Sri Lanka  - Via Adige, 2 - 00198 Rome - Tel. 06 8840801 © 2023 by www.sitiwebscontati.com. All rights reserved